January 12, 2022

Kuluttajariitalautakunnan päätös: Puutteet auton varusteissa

Kuluttajariitalautakunta käsitteli tapaukseni kun tammikuussa 2020 ostamastani autosta puuttui varusteita, jotka tilaushetkellä oli varustelistauksessa. Lautakunta päätyi suosittamaan hyvitystä. Hyvitysvaateissanne voitte viitata Kuluttajariitalautakunnan julkiseen päätökseen Dnro 6279/33/2020.

Päätöksen PDF:n saa Kuluttajariitalautakunnalta tai allekirjoittaneelta pyydettäessä. Alla copy&paste julkisen päätöksen tekstisisällöstä. 


KULUTTAJARIITALAUTAKUNTA PÄÄTÖS Dnro 6279/33/2020

Esitelty 28.10.2021

IVa jaosto 


Myyjän vastuu auton puuttuvista varusteista


Lautakunnan ratkaisu 

Kuluttajariitalautakunta suosittaa, että Autokeskus Oy maksaa N.Nlle 300 euroa. 


Asiaselostus 

Kuluttaja osti 26.10.2019 myyjäliikkeeltä uuden Skoda Superb henkilöauton 53 136,95 

eurolla. Autolle annettiin kahden vuoden pituinen takuu. Auto toimitettiin kuluttajalle 

29.1.2020.

Kuluttajan mukaan autosta puuttuu sellaisia varusteita, joiden kuuluisi olla siinä kaupassa 

sovitun mukaisesti. Lisäksi Infotainment-järjestelmä toimii hitaasti. Osapuolet ovat eri mieltä 

siitä, onko kyseessä myyjän vastuulla oleva kaupan kohteen virhe, ja mikä on 

hinnanalennuksen määrä.


Ostajan vaatimukset perusteluineen

Kuluttaja vaatii myyjäliikkeeltä hyvityksenä 3 000 euroa. Vaatimus perustuu kaupan 

kohteessa ilmenneeseen varusteiden ongelmiin ja siihen sisältyy 2 500 euroa puuttuvista 

varusteista, 400 euroa puutteellisesti toimivista varusteista ja 100 euroa puhelinkuluista ja 

huoltokäynneistä. 

Joitain varusteita puuttuu ja jotkin toimivat puutteellisesti. Kuluttaja totesi virheen keväällä 

2020 ja ilmoitti siitä 9.9.2020. Kuluttaja viittaa vastaukseen ja toteaa, että Personalisointi ei 

toimi eikä ole toiminut syyskuusta 2020 alkaen.

Kuluttaja on myöhemmin todennut, että mahdollisesti schuko-latausjohdon ongelma saatiin 

poistettua 28.12.2020 eli 11 kuukautta luovutuksesta. Kuluttaja ei pidä järkevinä ratkaisuna 

varusteiden ongelmiin korvata integroidut järjestelmät irrallisilla laitteilla tai manuaalisilla 

toiminnoilla. Muuten ongelmiin ei ole tarjottu ratkaisua. GPS-antenni uusittiin 12.1.2021, 

mikä ei poistanut ongelmia. Infotainment järjestelmälle on lupailtu päivitystä useita kertoja 

turhaan.

Ratkaisupyynnön liitteenä on ajoneuvon käyttöohjekirja.


Myyjän vastaus perusteluineen

Myyjäliike ja maahantuoja ovat antaneet asiassa yhteisen vastauksen, ja toteavat voivansa 

maksaa 300 euroa hyvityksenä puuttuvista varusteista.


Maahantuojan toimittamaan myyntimateriaaliin oli jäänyt virheellisesti aiemman

Infotaiment järjestelmän tiedot. Puuttuvia varusteita ovat DVD-soitin 2 SD-korttipaikkaa In 

Car Commonication ja Personalisation 1.1. 


Autossa on uuden sukupolven Infotainment järjestelmä, jossa on lataushybridijärjestelmälle 

tärkeitä ominaisuuksia kuten akun lataukseen liittyvät toiminnot. Järjestelmässä 

karttapäivitykset tehdään internetyhteydellä. In Car Communication vahvistaa kuljettajan 

ääntä takapenkille ja on tarpeen etenkin seitsenpaikkaisessa autossa. Personalisointi 1.1 

tallentaa kuljettajan istuimen säädöt ym. avaimeen. Tässä autossa tallennus voidaan tehdä 

istuimen muistipaikkapainikkeisiin ja se on ollut käytettävissä Connect-palvelun kautta 

viimeistään syyskuusta 2020 alkaen.


Mode 2 -latausjohtoa varten on olemassa ohjelmistopäivitys veloituksetta. Sen jälkeen 

voidaan käyttää täyttä 8A latausvirtaa (n. 1,8 kW). Ennen päivitystä latausvirta oli enintään 

6A ja muut lataustavat olivat normaalisti käytettävissä. Asiakkaalle on lähetetty tästä tieto 

3.12.2020 ja 11.12.2020. Mahdollisten Infotainment-järjestelmän ongelmien vuoksi asiakasta

on pyydetty tuomaan auto huoltoon tarkistettavaksi 16.9. ja 3.12.2020 sekä myös 

11.12.2020. GPS-antenni on uusittu, koska Connect-yhteys oli pätkinyt. Infotainmentjärjestelmälle on tulossa päivitys viikkoon 29 mennessä vuonna 2021.

Vastauksen liitteenä on Autokeskuksen työmääräyksiä. 


Ratkaisun perustelut

Virheellisyyden arviointi 

Virheen arvioinnin lähtökohta on osapuolten välisen sopimuksen sisältö. Uuden auton 

kaupassa virheen olemassa oloa arvioidaan kuluttajansuojalain 5 luvun 12 §:n mukaan. 

Virhearvioinnin perustana ovat ostajan aiheelliset odotukset.

Asiassa on riidatonta, että autosta on puuttunut siihen kuuluneita varusteita. Kuluttaja on 

perustellusti voinut edellyttää, että autossa on hänelle ilmoitetut varusteet, joten kaupassa 

on tällä perusteella kuluttajansuojalain 5 luvun 12 §:n mukainen virhe. Kauppa ei ole kaikilta 

osin vastannut sitä, mistä asiassa on sovittu.


Infotainment-järjestelmän osalta autoon on tehty päivityksiä, ja tältä osin asiassa ei ole 

tarkempaa tietoa siitä, mikä on järjestelmän tilanne päivitysten jälkeen. Asiassa ei ole 

esitetty ulkopuolista selvitystä siitä, voidaanko kuluttajan esiin nostama ongelma katsoa 

kuluttajansuojalain mukaiseksi virheeksi. Tältä osin asiassa ei esitetyn näytön valossa ole 

todettavissa virhettä.


Virheen seuraamukset

Myyjäliike saa omalla kustannuksellaan korjata virheen, jos se tarjoutuu tekemään

korjauksen viipymättä saatuaan tietää virheestä. Myyjällä on oikeus osoittaa ostajalle myyjän

lukuun tehtävän korjauksen paikka. Ostaja saa kieltäytyä virheen korjaamisesta vain

erityisestä syystä, esimerkiksi, jos siitä aiheutuisi hänelle olennaista haittaa. 

Tässä tapauksessa virheen korjaaminen ei ole mahdollista, koska ajoneuvoon ei ole

asennettu puuttuvia varusteita, vaan ne on tarjottu käytettäviksi ulkoisina järjestelminä, joita

ei ole integroitu autoon. Näin ollen tarjottu korjaustapa ei ole asianmukainen, ja asiaa on

arvioitava hinnanalennukseen perustuen.


Hyvityksen määrän arviointi perustuu ilmenneen virheen laadun ja merkityksen ohella

kauppahintaan sekä ostajan aiheellisiin odotuksiin.

Nämä seikat huomioon otettuna lautakunta katsoo, että myyjäliikkeen tulee suorittaa

ostajalle hinnanalennuksena ja korvauksena tarpeellisista kuluista yhteensä 300 euroa.

Päätös oli yksimielinen.

No comments:

Post a Comment